Bạn sẽ làm được gì sau 05 buổi học tại Store?

Khoá học cá nhân Mai Đỗ Makeup

Mai Đỗ giảng dạy
4.500.000Đ
Thời gian: 05 buổi mỗi buổi học 1h30p
Chuyên viên giảng dạy
2.000.000Đ
Thời gian: 05 buổi mỗi buổi học 1h30p

Lưu ý: Tất cả 2 khoá trên đều được bên mình cho mượn tất cả mỹ phẩm trong quá trình học.

Các lớp học cá nhân bên mình là 1 thầy : 1 trò nên thời gian các buổi học sẽ theo thời gian của học viên.

Lưu ý: Tất cả 2 khoá trên đều được bên mình cho mượn tất cả mỹ phẩm trong quá trình học.

Các lớp học cá nhân bên mình là 1 thầy : 1 trò nên thời gian các buổi học sẽ theo thời gian của học viên.

Sản phẩm của học viên