Bạn sẽ nhận được gì sau khoá học?

Khoá học Makeup Nâng Cao

khoá học 1 tháng
20.000.000Đ
1 tuần học 03 buổi
khoá học 2 tháng
25.000.000Đ
1 tuần học 03 buổi

Tất cả các buổi học đều do Mai Đỗ trực tiếp giảng dạy!

Sản phẩm của học viên